AUA in the Media

MassisPost: Vartan Gregorian Donates Book Collection to American University in Armenia

YEREVAN — The American University of Armenia (AUA) welcomed Vartan Gregorian, president of Carnegie Corporation of New York, for the official opening of his personal book collection at the Armenian General Benevolent Union (AGBU) Papazian Library.
Read More
, ,

Media Coverage: 20th Anniversary Celebration of AUA First Graduation and Launch of Alumni Endowment Fund

This July the Class of ‘93 celebrated its 20 year reunion by joining forces to initiate an Alumni Endowment Scholarship Fund. It was truly inspiring to meet with the first graduates of AUA and to see that their dedication to the university has not...
Read More

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ուսումնասիրությունը․ «Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում հանգեցնում է աղքատության և եկամտի անհավասար բաշխման»

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը ՀԱՀ-ի բիզնեսի և տնտեսագիտության քոլեջի հետ համատեղ իրականացրել է...
Read More