Blog

Internship for Master Students of State Pedagogical University at AGBU Papazian Library

2 min read

YEREVAN, Armenia – From April 15th through May 4th, 2016, the American University of Armenia (AUA)’s AGBU Papazian Library hosted 3 Master degree students from Armenian State Pedagogical University’s Department of Museum, Library and Bibliography Studies after KH. Abovyan for an internship. In 2013, an agreement was signed between AUA and State Pedagogical University to host 2nd year MA in Library Science students for a 3-week practice at the AUA AGBU Papazian Library.

At the AGBU Papazian Library, the interns were granted the opportunity to gain practical knowledge and skills, as well as valuable work experience for their resumes, specifically in their field of study by learning from working professionals about Library’s electronic catalog and creating MARC bibliographic records, OCLC search strategies, OCLC WorldShare ILL/DDS (Interlibrary loan. document delivery)  services, library’s e- resources and e-services, and productive collaboration with local and international library communities.

The interns were very much impressed by presentations on “AUA digital library” professionally conducted by Hovhannes Kizoghyan, Technical Director of AUA Digital Library of Classical Armenian Literature Project, as well as presentations on “Copyright basics and related issues in libraries”, “What is  information literacy” , “How to make presentations” conducted by Hasmik Galstyan.

The Interns say:

Ղարիբյան Ալբերտ

“Այս գրադարանը միակն է, որ օգտագործում է նորագույն տեխնոլոգիաները: Ծանոթալով աշխատակազմի հետ, հասկացա, որ նրանք շատ մեծ աշխատանք են կատարում: Նրանք մեզ մանրամասն բացատրում են ամեն մի մանրուք, որպեսզի մենք լավ հասկանանք և հետագայում այդ ամենը կիրառենք գրադարանում աշխատելիս”

Հեղինե Առաքելյան

“Առաջին իսկ այցելությունից տպավորություններս ու զգացողություններս անբացատրելի են: Թե’ գրադարանի տնօրենը, և թե’ աշխատակազմը ջերմ ընդունելություն ցուցաբերեցին: Այս ոլորտում ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքներս կիրառեցի այստեղ` Փափազյան գրադարանում:
Շնորհակալություն ընտանեկան մթնոլորտի ու ջերմ ընդունելության համար”

Ստեփանյան Լիլիթ

“Սովորեցի ամեն մանրուք, ինչ կապված է գրադարանի հետ: Տնօրենի և աշխատակազմի ջերմ, սիրալիր վերաբերմունքից էլ ավելի սկսեցի սիրել թե գրադարանը, և թե գրադարանային աշխատանքը:
Շնորհակալություն գրադարանի աշխատակազմին, մեզ մեծ գիտելիք փոխանցելու համար: Այստեղից մենք կտանենք մեծ հմտություն, գիտելիքի լավ պաշար”

 

SPU Interns

Founded in 1991, the American University of Armenia (AUA) is a private, independent university located in Yerevan, Armenia and affiliated with the University of California. AUA provides US-style education in Armenia and the region, offering high-quality, graduate and undergraduate studies, encouraging civic engagement, and promoting public service and democratic values.